Kontakt

school.jpg, 7,5kB

Stredná športová škola


Adresa: Trieda SNP 54
97401 Banská Bystrica
IČO: 00 516 554
Tel: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
E-mail: sekretariat@sgbb.edupage.org

 

Linky

 

Novinky

Smernica 003/2015/S UHK BBSK

25.6. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFFFFFFF6680000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFF03000000080053006D00650072006E00690063006100140050007200ED006B0061007A0020007000720065006400730065006400750020004200420053004B000F004D00650074006F006400690063006B00FD00200070006F006B0079006E00  č.  003/2015/S UHK BBSK

 

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja

 

 

 
 

Gestor:             Ing. Michal Kňažek

           hlavný kontrolór BBSK

 

Schválil:           ZBBSK Uznesením č. 136/2015

                       z 24. apríla 2015, potvrdeným 21. mája 2015

 

Ing. Mgr. Marian Kotleba

                        FORMTEXT predseda BBSK FFFFFFFF00000000140005005400650078007400370000000D007000720065006400730065006400610020004200420053004B0000000000000000000000000000000000000000000000

 

Č.spisu. :          6221/2015/UHKBBSK


Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja

 

Banskobystrický samosprávny kraj

v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto smernicu.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

1.      Táto smernica upravuje vnútorný systém vybavovania podnetov, ich prijímania, preverovania a evidencie, upravuje tiež práva a povinnosti zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „BBSK“) a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len „OvZP“) BBSK ako aj zamestnávateľa BBSK a OvZP BBSK v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti vyplývajúce zo zákona             č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 

2.      Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov BBSK a OvZP BBSK a jeho štatutárneho zástupcu ako aj pre štatutárnych zástupcov OvZP BBSK.

 

 

Článok 2

Vymedzenie pojmov

 

1.      Na účely tejto smernice sa rozumie:

a)     zamestnancom fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu k BBSK alebo v pracovnoprávnom vzťahu k OvZP BBSK,

b)     zamestnávateľom BBSK,

c)     zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7, a podľa        § 12 zákona, hlavný kontrolór,

d)     oznamovateľom fyzická osoba - zamestnanec, ktorý v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k BBSK alebo k OvZP BBSK,

e)     oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti            s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,

f)       závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie, ktoré je:

fa)    niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým          z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,

fb)    trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo

fc)    správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške  najmenej 50 000 eur,

g)     podnetom oznámenie vrátane anonymného oznámenia alebo neanonymné podanie zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,

h)     preverovanou osobou osoba alebo organizačná zložka zamestnávateľa, ktorých konanie, resp. nekonanie je predmetom podnetu,

i)        prevádzkovateľom Úrad BBSK a jednotlivé OvZP BBSK.

 

2.      Konaním v dobrej viere sa rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.

 

3.      Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tejto smernice považujú za anonymné.

 

 

Článok 3

Zodpovedná osoba

 

1.      V BBSK a v OvZP BBSK plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice hlavný kontrolór prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra BBSK (ďalej len „ÚHK BBSK“) zriadeného podľa osobitného predpisu[1]), ktorý zabezpečuje odborné, administratívne                     a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra BBSK.

2.      Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.

3.      Hlavný kontrolór môže poveriť plnením niektorých úloh vyplývajúcich zo zákona a z tejto smernice zamestnancov ÚHK BBSK.

 

 

Článok 4

Povinnosť mlčanlivosti a spracovanie osobných údajov

1.      Každý, komu je totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet, známa, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.

2.      Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete a v súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa osobitného zákona[2]) a interného predpisu[3]).

3.      Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.

4.      Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:

a)      ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,

b)      ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona,

c)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo

d)      ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

5.      Ak je z dôvodu objektívneho zistenia skutkového stavu veci potrebné pri preverovaní podnetu sprístupniť podnet tretej osobe, použije sa odpis alebo kópia podnetu bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet.

 

Článok 5

Podávanie  podnetov

 

1.      Úrad BBSK a OvZP sú povinné zverejniť na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.

2.      Podnet je možné podať:

a)     elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite             24 hodín denne,

b)     poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

 

 

Článok 6

Evidencia podnetov

 

1.      Hlavný kontrolór je povinný po dobu troch rokov od doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov.

2.      Evidencia podnetov sa vedie v Knihe evidencie podnetov v rozsahu:

a)     dátum doručenia podnetu,

b)     meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,

c)     predmet podnetu,

d)     výsledok preverenia podnetu,

e)     dátum skončenia preverenia podnetu.

3.      Písomný podnet doručený do podateľne ÚBBSK a označený, ako je uvedené v Článku 5 ods.  2 písm. b) tejto smernice, musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručený hlavnému kontrolórovi.

4.      Doručený podnet osoba poverená evidenciou oznámení a podnetov zaeviduje do evidencie podnetov v rozsahu:

a)     dátum doručenia podnetu,

b)     meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak sa jedná o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že sa jedná o anonymný podnet,

c)     predmet podnetu.

5.      Právne oddelenie Úradu BBSK je povinné na žiadosť hlavného kontrolóra v lehote do                 5 pracovných dní posúdiť podnet a vypracovať stanovisko s vyhodnotením, či príslušný podnet spĺňa resp. nespĺňa znaky závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle § 2 ods. 1 písm.           c) zákona.

6.      Neanonymné podania, ktoré nie sú podnetmi podľa zákona a podľa tejto smernice, vráti zodpovedná osoba spolu s odporúčaním ďalšieho postupu osobe, ktorá podanie podala.

7.      Anonymné podania, ktoré nie sú podnetmi podľa zákona a podľa tejto smernice, sa ďalej nepreverujú.

8.      Neanonymné podania, ktoré sú oznámením podľa zákona a tejto smernice a na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitných predpisov[4]), vráti zodpovedná osoba spolu s poučením o ďalšom postupe osobe, ktorá podnet podala.

9.      Anonymné podania, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitného predpisu4), postúpi zodpovedná osoba orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušnému správnemu orgánu, ak sa jedná o správny delikt.

10.  Skutočnosti podľa odsekov 6 až 9 tohto článku sa zaznamenajú do evidencie podnetov ako výsledok preverenia podnetov.

11.  V prípade neanonymného podnetu jeho prijatie a zaevidovanie hlavný kontrolór písomne oznámi osobe, ktorá podnet podala.

 

 

Článok 7

Preverovanie podnetov

 

1.      Hlavný kontrolór je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie písomne oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.

2.      Podnety preverujú zamestnanci ÚHK BBSK a prizvané osoby na základe písomného poverenia hlavného kontrolóra BBSK (Vzor č. 1).

3.      Podnety smerujúce priamo proti hlavnému kontrolórovi BBSK preveruje komisia zriadená Zastupiteľstvom BBSK (Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).

4.      Právne oddelenie Úradu BBSK je na žiadosť hlavného kontrolóra povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preverovaní podnetov, pri prerokovaní výsledkov preverenia podnetu a pri spísaní zápisnice z preverenia podnetu.

5.      Osoba, ktorá preveruje podnet, je oprávnená:

a)     vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnených alebo využívaných BBSK  a OvZP BBSK,

b)     vyžadovať od zamestnávateľa preverovanej osoby, od preverovanej osoby prípadne ďalších osôb v určenej lehote predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti podnetu a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a odoberať ich aj mimo priestorov zamestnávateľa preverovanej osoby,

c)     vyhotoviť kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti podnetu                   a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti,

d)     vyžadovať od preverovanej osoby a jej zamestnávateľa súčinnosť potrebnú na preverenie podnetu.

6.      Osoba, ktorá preveruje podnet, je povinná:

a)     oznámiť zamestnávateľovi preverovanej osoby a preverovanej osobe začiatok preverovania, preukázať sa písomným poverením na preverenie podnetu a oboznámiť ich s predmetom podnetu,

b)     vydať zamestnávateľovi preverovanej osoby, prípadne ďalším osobám písomné potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo ich priestorov.

7.      Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba, prípadne ďalšie osoby sú povinné poskytnúť osobám, ktoré vykonávajú preverenie, v maximálnej miere súčinnosť potrebnú na preverenie podnetu a predložiť im v určenej lehote všetky požadované doklady, informácie                  a vyjadrenia uvedené v odseku 5. tohto článku.

8.      Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba sú oprávnení oboznámiť sa s predmetom podnetu, vyžadovať od osôb preverujúcich podnet písomné potvrdenie o odobratí dokladov mimo svojich priestorov, predložiť ďalšie doklady a vyjadriť sa v určenej lehote ku všetkým skutočnostiam, ktoré podnet obsahuje alebo ktoré boli zistené pri preverovaní podnetu a ktoré sa týkajú preverovanej osoby.

9.      Výsledkom preverenia podnetu je zápisnica z preverenia podnetu (Vzor č. 2), ktorá obsahuje:

a)     číslo preverovaného podnetu podľa evidencie podnetov,

b)     predmet podnetu a jeho druh (anonymný, neanonymný)

c)     meno a priezvisko, pracovná pozícia a zamestnávateľ osoby alebo názov organizačnej zložky zamestnávateľa, ktorej konanie, resp. nekonanie je predmetom podnetu,

d)     mená a priezviská osôb, ktoré podnet preverovali,

e)     mená a priezviská prizvaných osôb

f)       miesto a čas preverenia podnetu,

g)     výsledky preverenia podnetu,

h)     námietky preverovanej osoby,

i)        písomné zdôvodnenie opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti podaných námietok,

j)        zoznam príloh preukazujúcich výsledky preverenia podnetu,

k)      dátum oboznámenia s výsledkom preverenia a podpisy preverovaných osôb a osôb, ktoré vykonali preverenie; tento dátum sa považuje za dátum skončenia preverenia podnetu.

10.  Preverované osoby sú povinné zúčastniť sa prerokovania výsledkov preverenia a spísania zápisnice z preverenia podnetu v mieste a čase určenom osobou, ktorá podnet preveruje.

11.  Ak sa preverované osoby odmietnu oboznámiť s výsledkom preverenia, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.

12.  Výsledok preverenia podnetu a dátum skončenia preverenia podnetu sa zaznamená do evidencie podnetov.

13.  Opakovaný podnet, ak neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje. Túto skutočnosť písomne oznámi hlavný kontrolór osobe, ktorá opakovaný podnet podala.

14.  Hlavný kontrolór písomne oboznámi do desiatich dní s výsledkom preverenia podnetu osobu, ktorá podnet podala.

15.  Hlavný kontrolór informuje o výsledku preverenia podnetu predsedu BBSK zaslaním zápisnice z preverenia podnetu a súčasne požiada predsedu BBSK, aby v určenom termíne zaslal hlavnému kontrolórovi zoznam opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku spolu s termínom stanoveným na splnenie prijatých opatrení.

 

Článok 8

Ochrana zamestnanca a pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

 

1.      Osoba, ktorá podala oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti, môže požiadať o ochranu podľa § 3 a § 4 v rámci trestného konania alebo podľa § 5 a § 6 zákona v rámci konania o správnom delikte.

2.      Ak sa osoba, ktorá podala podnet podľa Článku 5 tejto smernice, domnieva, že v súvislosti s podaním podnetu bol voči nej urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať inšpektorát práce do siedmich dní odo dňa, keď sa dozvedela o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu v súlade s ustanoveniami               § 13 zákona.

3.      Ak inšpektorát práce na základe žiadosti osoby podľa predchádzajúceho odseku vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a osobe, ktorá podala podnet, zamestnávateľ odloží vykonateľnosť pracovnoprávneho úkonu až do uplynutia lehoty podľa nasledujúceho odseku alebo do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu v tejto veci.

4.      Ak inšpektorát práce na základe žiadosti osoby podľa predchádzajúceho odseku pozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu, toto pozastavenie účinnosti sa skončí uplynutím 14 dní od doručenia potvrdenia o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu osobe, ktorá podala podnet. Doručením návrhu na nariadenie predbežného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 

1.      Neplnenie povinností stanovených touto smernicou zamestnancami sa považuje za neplnenie pracovných povinností a porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ je povinný voči týmto osobám uplatniť postup podľa osobitného predpisu[5]).

2.      Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice je príloha č. 1

- VZOR Č. 1         Poverenie

- VZOR Č. 2         Zápisnica z preverenia podnetu

3.      Táto smernica bola schválená Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 136/2015 z 24. apríla 2015 potvrdeným trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov Zastupiteľstva BBSK 21. mája 2015, nadobúda platnosť dňom podpisu predsedu BBSK a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na intranetovom portáli BBSK.

Vypracoval: Ing. Michal Kňažek

Banská Bystrica 28. mája 2015

Ing. Mgr. Marian Kotleba 

predseda

 

 

 


logo cb 300x300

BANSKOBYSTRICKÝ

SAMOSPRÁVNY KRAJ

Blok textu: BANSKOBYSTRICKÝ 
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie SNP č. 23

974 01 Banská Bystrica

 

 

 

                                                                                                               Spis. č.xxxxx/20xx/ UHKBBSK

                                                                         

V Banskej Bystrici, dňa  dd.mm.rrrr

 

 

 

 

 

P  O  V  E  R  E  N  I  E

číslo: xxx/20xx

 

 

 

V zmysle ustanovení § 11 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia Článku 7 ods. 2 Smernice č.xxx/2015/S BBSK Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja

 

p o v e r u j e m

 

zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica

 

 

Ing. mmmmm pppppppp -- vedúcu kontrolnej skupiny

Ing. mmmmm pppppppp -- členku kontrolnej skupiny

 

 

vykonaním preverenia podnetu č. xxx/20xx predmet podnetu u preverovanej osoby (xxxxx yyyyyyy, pracovná pozícia, zamestnávateľ resp. organizačný útvar právnickej osoby), v čase od dd.mm.rrrr.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Kňažek

hlavný kontrolór

 

                                                                       

 

 


BANSKOBYSTRICKÝ

SAMOSPRÁVNY KRAJ

Blok textu: BANSKOBYSTRICKÝ 
SAMOSPRÁVNY KRAJ
logo cb 300x300Námestie SNP č. 23

974 01 Banská Bystrica

 

 

 

 

Číslo podnetu:

 

 

Zápisnica z preverenia podnetu

 

 

 

Predmet podnetu:

 

 

Preverovaná osoba:    .....................................................................................................................................

(uvedie sa titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ a pracovná pozícia alebo preverovaná organizačná zložka zamestnávateľa)

 

 

Podnet preveril:         

 

1.       .....................................................................................................

(uvedie sa titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu osoby poverenej preverením podnetu)

 

 

2.       .....................................................................................................

 

 

Prizvané osoby:

 

1.       .....................................................................................................

(uvedie sa titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu prizvanej osoby)

 

 

2.       .....................................................................................................

 

 

Preverenie podnetu bolo vykonané v dňoch:

 

 

Miesto preverenia podnetu:    .......................................................................

                                               (uvedie sa organizačná zložka, prípadne objekt)

 

 

Zistené skutočnosti pri preverovaní podnetu:

 

(stručne sa uvedie zistený objektívny stav s odvolaním sa na právne predpisy, smernice, prekontrolované doklady, informácie a vysvetlenia preverovaných a prizvaných osôb týkajúce sa predmetu podnetu a ďalej sa uvedie zodpovednosť preverovaných osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatnenosti podnetu)

 

 

Námietky preverovaných osôb:

(uvedú sa námietky preverovaných osôb k zisteným skutočnostiam a k prípadnej zodpovednosti a miere zavinenia preverovaných osôb za zistené nedostatky)

 

 

Výsledky preverenia podnetu:

(uvedú sa výsledky preverenia podnetu a jeho opodstatnenosť so zohľadnením oprávnených námietok preverovaných osôb)


Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

 

Podpisy osôb, ktoré vykonali preverenie podnetu:

 

 

1.       ...............................................................................................

(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

 

 

Podpisy prizvaných osôb:

 

 

1.       ..............................................................................................

(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

 

 

S obsahom zápisnice boli oboznámené preverované osoby:

 

1.       ..............................................................................................

(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

 

 

Rozdeľovník výtlačkov zápisnice:

- výtlačok č. 1 pre hlavného kontrolóra BBSK

- výtlačok č. 2 pre predsedu BBSK

- výtlačok č. 3 pre preverovanú osobu

 

 

Prevzatie výtlačku č. 3 svojím podpisom potvrdzuje: ...................................................................

                                                                                  (meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

 

 

 

V .............................................  dňa ...................................[1])    § 19f ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

[2])     zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[3])     Poriadok č. 003/2014/OODSR Prevádzkový poriadok BBSK pre ochranu osobných údajov

[4])     napr. § 340 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

[5])     napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFFFFFFF6680000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000FFFF03000000080053006D00650072006E00690063006100140050007200ED006B0061007A0020007000720065006400730065006400750020004200420053004B000F004D00650074006F006400690063006B00FD00200070006F006B0079006E00  č.  003/2015/S UHK BBSK

 

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gestor:             Ing. Michal Kňažek

           hlavný kontrolór BBSK

 

Schválil:           ZBBSK Uznesením č. 136/2015

                       z 24. apríla 2015, potvrdeným 21. mája 2015

 

Ing. Mgr. Marian Kotleba

                        FORMTEXT predseda BBSK FFFFFFFF00000000140005005400650078007400370000000D007000720065006400730065006400610020004200420053004B0000000000000000000000000000000000000000000000

 

Č.spisu. :          6221/2015/UHKBBSK


Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja

 

Banskobystrický samosprávny kraj

v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva túto smernicu.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

1.      Táto smernica upravuje vnútorný systém vybavovania podnetov, ich prijímania, preverovania a evidencie, upravuje tiež práva a povinnosti zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „BBSK“) a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len „OvZP“) BBSK ako aj zamestnávateľa BBSK a OvZP BBSK v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti vyplývajúce zo zákona             č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 

2.      Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov BBSK a OvZP BBSK a jeho štatutárneho zástupcu ako aj pre štatutárnych zástupcov OvZP BBSK.

 

 

Článok 2

Vymedzenie pojmov

 

1.      Na účely tejto smernice sa rozumie:

a)     zamestnancom fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu k BBSK alebo v pracovnoprávnom vzťahu k OvZP BBSK,

b)     zamestnávateľom BBSK,

c)     zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7, a podľa        § 12 zákona, hlavný kontrolór,

d)     oznamovateľom fyzická osoba - zamestnanec, ktorý v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k BBSK alebo k OvZP BBSK,

e)     oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti            s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,

f)       závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie, ktoré je:

fa)    niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým          z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,

fb)    trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo

fc)    správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške  najmenej 50 000 eur,

g)     podnetom oznámenie vrátane anonymného oznámenia alebo neanonymné podanie zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,

h)     preverovanou osobou osoba alebo organizačná zložka zamestnávateľa, ktorých konanie, resp. nekonanie je predmetom podnetu,

i)        prevádzkovateľom Úrad BBSK a jednotlivé OvZP BBSK.

 

2.      Konaním v dobrej viere sa rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.

 

3.      Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tejto smernice považujú za anonymné.

 

 

Článok 3

Zodpovedná osoba

 

1.      V BBSK a v OvZP BBSK plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice hlavný kontrolór prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra BBSK (ďalej len „ÚHK BBSK“) zriadeného podľa osobitného predpisu[1]), ktorý zabezpečuje odborné, administratívne                     a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra BBSK.

2.      Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.

3.      Hlavný kontrolór môže poveriť plnením niektorých úloh vyplývajúcich zo zákona a z tejto smernice zamestnancov ÚHK BBSK.

 

 

Článok 4

Povinnosť mlčanlivosti a spracovanie osobných údajov

1.      Každý, komu je totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet, známa, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.

2.      Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete a v súvisiacich dokladoch sú osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi povinné postupovať podľa osobitného zákona[2]) a interného predpisu[3]).

3.      Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.

4.      Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:

a)      ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,

b)      ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona,

c)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo

d)      ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

5.      Ak je z dôvodu objektívneho zistenia skutkového stavu veci potrebné pri preverovaní podnetu sprístupniť podnet tretej osobe, použije sa odpis alebo kópia podnetu bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali totožnosť fyzickej osoby, ktorá podala podnet.

 

Článok 5

Podávanie  podnetov

 

1.      Úrad BBSK a OvZP sú povinné zverejniť na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.

2.      Podnet je možné podať:

a)     elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite             24 hodín denne,

b)     poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

 

 

Článok 6

Evidencia podnetov

 

1.      Hlavný kontrolór je povinný po dobu troch rokov od doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov.

2.      Evidencia podnetov sa vedie v Knihe evidencie podnetov v rozsahu:

a)     dátum doručenia podnetu,

b)     meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,

c)     predmet podnetu,

d)     výsledok preverenia podnetu,

e)     dátum skončenia preverenia podnetu.

3.      Písomný podnet doručený do podateľne ÚBBSK a označený, ako je uvedené v Článku 5 ods.  2 písm. b) tejto smernice, musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručený hlavnému kontrolórovi.

4.      Doručený podnet osoba poverená evidenciou oznámení a podnetov zaeviduje do evidencie podnetov v rozsahu:

a)     dátum doručenia podnetu,

b)     meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak sa jedná o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že sa jedná o anonymný podnet,

c)     predmet podnetu.

5.      Právne oddelenie Úradu BBSK je povinné na žiadosť hlavného kontrolóra v lehote do                 5 pracovných dní posúdiť podnet a vypracovať stanovisko s vyhodnotením, či príslušný podnet spĺňa resp. nespĺňa znaky závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle § 2 ods. 1 písm.           c) zákona.

6.      Neanonymné podania, ktoré nie sú podnetmi podľa zákona a podľa tejto smernice, vráti zodpovedná osoba spolu s odporúčaním ďalšieho postupu osobe, ktorá podanie podala.

7.      Anonymné podania, ktoré nie sú podnetmi podľa zákona a podľa tejto smernice, sa ďalej nepreverujú.

8.      Neanonymné podania, ktoré sú oznámením podľa zákona a tejto smernice a na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitných predpisov[4]), vráti zodpovedná osoba spolu s poučením o ďalšom postupe osobe, ktorá podnet podala.

9.      Anonymné podania, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa osobitného predpisu4), postúpi zodpovedná osoba orgánom činným v trestnom konaní, prípadne príslušnému správnemu orgánu, ak sa jedná o správny delikt.

10.  Skutočnosti podľa odsekov 6 až 9 tohto článku sa zaznamenajú do evidencie podnetov ako výsledok preverenia podnetov.

11.  V prípade neanonymného podnetu jeho prijatie a zaevidovanie hlavný kontrolór písomne oznámi osobe, ktorá podnet podala.

 

 

Článok 7

Preverovanie podnetov

 

1.      Hlavný kontrolór je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie písomne oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.

2.      Podnety preverujú zamestnanci ÚHK BBSK a prizvané osoby na základe písomného poverenia hlavného kontrolóra BBSK (Vzor č. 1).

3.      Podnety smerujúce priamo proti hlavnému kontrolórovi BBSK preveruje komisia zriadená Zastupiteľstvom BBSK (Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).

4.      Právne oddelenie Úradu BBSK je na žiadosť hlavného kontrolóra povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preverovaní podnetov, pri prerokovaní výsledkov preverenia podnetu a pri spísaní zápisnice z preverenia podnetu.

5.      Osoba, ktorá preveruje podnet, je oprávnená:

a)     vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnených alebo využívaných BBSK  a OvZP BBSK,

b)     vyžadovať od zamestnávateľa preverovanej osoby, od preverovanej osoby prípadne ďalších osôb v určenej lehote predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti podnetu a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a odoberať ich aj mimo priestorov zamestnávateľa preverovanej osoby,

c)     vyhotoviť kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie opodstatnenosti podnetu                   a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti,

d)     vyžadovať od preverovanej osoby a jej zamestnávateľa súčinnosť potrebnú na preverenie podnetu.

6.      Osoba, ktorá preveruje podnet, je povinná:

a)     oznámiť zamestnávateľovi preverovanej osoby a preverovanej osobe začiatok preverovania, preukázať sa písomným poverením na preverenie podnetu a oboznámiť ich s predmetom podnetu,

b)     vydať zamestnávateľovi preverovanej osoby, prípadne ďalším osobám písomné potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo ich priestorov.

7.      Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba, prípadne ďalšie osoby sú povinné poskytnúť osobám, ktoré vykonávajú preverenie, v maximálnej miere súčinnosť potrebnú na preverenie podnetu a predložiť im v určenej lehote všetky požadované doklady, informácie                  a vyjadrenia uvedené v odseku 5. tohto článku.

8.      Zamestnávateľ preverovanej osoby a preverovaná osoba sú oprávnení oboznámiť sa s predmetom podnetu, vyžadovať od osôb preverujúcich podnet písomné potvrdenie o odobratí dokladov mimo svojich priestorov, predložiť ďalšie doklady a vyjadriť sa v určenej lehote ku všetkým skutočnostiam, ktoré podnet obsahuje alebo ktoré boli zistené pri preverovaní podnetu a ktoré sa týkajú preverovanej osoby.

9.      Výsledkom preverenia podnetu je zápisnica z preverenia podnetu (Vzor č. 2), ktorá obsahuje:

a)     číslo preverovaného podnetu podľa evidencie podnetov,

b)     predmet podnetu a jeho druh (anonymný, neanonymný)

c)     meno a priezvisko, pracovná pozícia a zamestnávateľ osoby alebo názov organizačnej zložky zamestnávateľa, ktorej konanie, resp. nekonanie je predmetom podnetu,

d)     mená a priezviská osôb, ktoré podnet preverovali,

e)     mená a priezviská prizvaných osôb

f)       miesto a čas preverenia podnetu,

g)     výsledky preverenia podnetu,

h)     námietky preverovanej osoby,

i)        písomné zdôvodnenie opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti podaných námietok,

j)        zoznam príloh preukazujúcich výsledky preverenia podnetu,

k)      dátum oboznámenia s výsledkom preverenia a podpisy preverovaných osôb a osôb, ktoré vykonali preverenie; tento dátum sa považuje za dátum skončenia preverenia podnetu.

10.  Preverované osoby sú povinné zúčastniť sa prerokovania výsledkov preverenia a spísania zápisnice z preverenia podnetu v mieste a čase určenom osobou, ktorá podnet preveruje.

11.  Ak sa preverované osoby odmietnu oboznámiť s výsledkom preverenia, táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici.

12.  Výsledok preverenia podnetu a dátum skončenia preverenia podnetu sa zaznamená do evidencie podnetov.

13.  Opakovaný podnet, ak neobsahuje nové skutočnosti, sa nepreveruje. Túto skutočnosť písomne oznámi hlavný kontrolór osobe, ktorá opakovaný podnet podala.

14.  Hlavný kontrolór písomne oboznámi do desiatich dní s výsledkom preverenia podnetu osobu, ktorá podnet podala.

15.  Hlavný kontrolór informuje o výsledku preverenia podnetu predsedu BBSK zaslaním zápisnice z preverenia podnetu a súčasne požiada predsedu BBSK, aby v určenom termíne zaslal hlavnému kontrolórovi zoznam opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku spolu s termínom stanoveným na splnenie prijatých opatrení.

 

Článok 8

Ochrana zamestnanca a pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

 

1.      Osoba, ktorá podala oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti, môže požiadať o ochranu podľa § 3 a § 4 v rámci trestného konania alebo podľa § 5 a § 6 zákona v rámci konania o správnom delikte.

2.      Ak sa osoba, ktorá podala podnet podľa Článku 5 tejto smernice, domnieva, že v súvislosti s podaním podnetu bol voči nej urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať inšpektorát práce do siedmich dní odo dňa, keď sa dozvedela o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu v súlade s ustanoveniami               § 13 zákona.

3.      Ak inšpektorát práce na základe žiadosti osoby podľa predchádzajúceho odseku vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a osobe, ktorá podala podnet, zamestnávateľ odloží vykonateľnosť pracovnoprávneho úkonu až do uplynutia lehoty podľa nasledujúceho odseku alebo do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu v tejto veci.

4.      Ak inšpektorát práce na základe žiadosti osoby podľa predchádzajúceho odseku pozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu, toto pozastavenie účinnosti sa skončí uplynutím 14 dní od doručenia potvrdenia o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu osobe, ktorá podala podnet. Doručením návrhu na nariadenie predbežného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 

1.      Neplnenie povinností stanovených touto smernicou zamestnancami sa považuje za neplnenie pracovných povinností a porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ je povinný voči týmto osobám uplatniť postup podľa osobitného predpisu[5]).

2.      Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice je príloha č. 1

- VZOR Č. 1         Poverenie

- VZOR Č. 2         Zápisnica z preverenia podnetu

3.      Táto smernica bola schválená Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 136/2015 z 24. apríla 2015 potvrdeným trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov Zastupiteľstva BBSK 21. mája 2015, nadobúda platnosť dňom podpisu predsedu BBSK a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na intranetovom portáli BBSK.

Vypracoval: Ing. Michal Kňažek

Banská Bystrica 28. mája 2015

Ing. Mgr. Marian Kotleba 

predseda

 

 

 


logo cb 300x300

BANSKOBYSTRICKÝ

SAMOSPRÁVNY KRAJ

Blok textu: BANSKOBYSTRICKÝ 
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie SNP č. 23

974 01 Banská Bystrica

 

 

 

                                                                                                               Spis. č.xxxxx/20xx/ UHKBBSK

                                                                         

V Banskej Bystrici, dňa  dd.mm.rrrr

 

 

 

 

 

P  O  V  E  R  E  N  I  E

číslo: xxx/20xx

 

 

 

V zmysle ustanovení § 11 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia Článku 7 ods. 2 Smernice č.xxx/2015/S BBSK Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja

 

p o v e r u j e m

 

zamestnancov Útvaru hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica

 

 

Ing. mmmmm pppppppp -- vedúcu kontrolnej skupiny

Ing. mmmmm pppppppp -- členku kontrolnej skupiny

 

 

vykonaním preverenia podnetu č. xxx/20xx predmet podnetu u preverovanej osoby (xxxxx yyyyyyy, pracovná pozícia, zamestnávateľ resp. organizačný útvar právnickej osoby), v čase od dd.mm.rrrr.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Kňažek

hlavný kontrolór

 

                                                                       

 

 


BANSKOBYSTRICKÝ

SAMOSPRÁVNY KRAJ

Blok textu: BANSKOBYSTRICKÝ 
SAMOSPRÁVNY KRAJ
logo cb 300x300Námestie SNP č. 23

974 01 Banská Bystrica

 

 

 

 

Číslo podnetu:

 

 

Zápisnica z preverenia podnetu

 

 

 

Predmet podnetu:

 

 

Preverovaná osoba:    .....................................................................................................................................

(uvedie sa titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ a pracovná pozícia alebo preverovaná organizačná zložka zamestnávateľa)

 

 

Podnet preveril:         

 

1.       .....................................................................................................

(uvedie sa titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu osoby poverenej preverením podnetu)

 

 

2.       .....................................................................................................

 

 

Prizvané osoby:

 

1.       .....................................................................................................

(uvedie sa titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu prizvanej osoby)

 

 

2.       .....................................................................................................

 

 

Preverenie podnetu bolo vykonané v dňoch:

 

 

Miesto preverenia podnetu:    .......................................................................

                                               (uvedie sa organizačná zložka, prípadne objekt)

 

 

Zistené skutočnosti pri preverovaní podnetu:

 

(stručne sa uvedie zistený objektívny stav s odvolaním sa na právne predpisy, smernice, prekontrolované doklady, informácie a vysvetlenia preverovaných a prizvaných osôb týkajúce sa predmetu podnetu a ďalej sa uvedie zodpovednosť preverovaných osôb za zistené nedostatky v prípade opodstatnenosti podnetu)

 

 

Námietky preverovaných osôb:

(uvedú sa námietky preverovaných osôb k zisteným skutočnostiam a k prípadnej zodpovednosti a miere zavinenia preverovaných osôb za zistené nedostatky)

 

 

Výsledky preverenia podnetu:

(uvedú sa výsledky preverenia podnetu a jeho opodstatnenosť so zohľadnením oprávnených námietok preverovaných osôb)


Zoznam príloh, ktoré sú súčasťou zápisnice:

 

Podpisy osôb, ktoré vykonali preverenie podnetu:

 

 

1.       ...............................................................................................

(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

 

 

Podpisy prizvaných osôb:

 

 

1.       ..............................................................................................

(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

 

 

S obsahom zápisnice boli oboznámené preverované osoby:

 

1.       ..............................................................................................

(titul, meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

 

 

Rozdeľovník výtlačkov zápisnice:

- výtlačok č. 1 pre hlavného kontrolóra BBSK

- výtlačok č. 2 pre predsedu BBSK

- výtlačok č. 3 pre preverovanú osobu

 

 

Prevzatie výtlačku č. 3 svojím podpisom potvrdzuje: ...................................................................

                                                                                  (meno, priezvisko, funkcia, názov orgánu, podpis)

 

 

 

V .............................................  dňa ...................................[1])    § 19f ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

[2])     zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[3])     Poriadok č. 003/2014/OODSR Prevádzkový poriadok BBSK pre ochranu osobných údajov

[4])     napr. § 340 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

[5])     napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov